Rada nadzorcza MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Przewodniczący RN - Piotr Midziak
Zastępca Przewodniczącego RN - Paweł Wróblewski
Członek RN - Wojciech Malcher
Członek RN - Maria Wawryniewicz

Rada nadzorcza, jako organ kontroli i nadzoru czuwa nad realizacją celów Spółki, określonych w Akcie założycielskim oraz uchwałach wspólników; dokonuje bieżącej kontroli wyników ekonomiczno-finansowych i nadzoruje Spółkę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

Do kompetencji Rady nadzorczej należy:
 1. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej Przedsiębiorstwa;
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Z wyników oceny Rada nadzorcza sporządza sprawozdanie, które składa Zgromadzeniu Wspólników;
 3. składanie Zgromadzeniu wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki;
 4. przedkładanie Zgromadzeniu wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 5. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu wspólników;
 6. ustalanie kwoty, do wysokości, której Zarząd może zaciągać zobowiązania i rozporządzać majątkiem, bez uprzedniej zgody Rady nadzorczej;
 7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 8. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz uchwalanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działania;
 9. przedkładanie Zgromadzeniu wspólników wniosków w sprawie tworzenia funduszy celowych Spółki;
 10. ustalanie na wniosek Zarządu ogólnych warunków świadczenia usług przez przedsiębiorstwo spółki, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 11. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
 12. reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy;
 13. uchwalanie Regulaminu Rady nadzorczej;
 14. rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach;
 15. opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie wspólników;
 16. decydowanie o przystąpieniu Spółki do stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych;
 17. powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki;
 18. delegowanie członka lub członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady nadzorczej;
 19. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem przez Zarząd, powyżej kwoty ustalonej przez Radę nadzorczą;
 20. zatwierdzanie struktury i regulaminu organizacyjnego Spółki;
 21. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości;
 22. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki;
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:10
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 27-04-2018 14:43
Liczba odwiedzin: 8236