Zgromadzenie wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Zgromadzenie wspólników jest jednym z trzech organów spółki; musi wystąpić w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przypisane są do niego najważniejsze kompetencje; jest organem uchwałodawczym, realizującym część spraw z zakresu prowadzenia spółki.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia wspólników należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 2. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 4. podejmowanie uchwał o przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz wystąpieniu z nich,
 5. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 6. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 7. tworzenie funduszy celowych, w tym funduszu socjalnego, mieszkaniowego i funduszu nagród dla pracowników,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich prawa użytkowania,
 9. zwrot dopłat,
 10. zmiana umowy Spółki,
 11. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 12. podejmowanie postanowień we wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 13. 13. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 14. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,
 15. emisja obligacji,
 16. ustalenie cen i opłat za wodę i ścieki, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:09
Liczba odwiedzin: 7858