Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki są prawnie dopuszczalne formy działalności, a w szczególności
(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) 36.00.Z; Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
2) 37.00.Z; Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
3) 43.22.Z; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
4) 45.20.Z; Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
5) 68.20.Z; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
6) 71.20. B; Pozostałe badania i analizy techniczne;
7) 49.50.B; Transport rurociągowy pozostałych towarów;
8) 42.21.Z; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
9) 43.99.Z; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) 82.99.Z; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
11) 71.12.Z; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
12) 38.11.Z; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
13) 38.12.Z; Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
14) 38.21.Z; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
15) 38.22.Z; Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
16) 38.31.Z; Demontaż wyrobów zużytych;
17) 38.32.Z; Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
18) 25.29.Z; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
19) 25.91.Z; Produkcja pojemników metalowych;
20) 81.29.Z; Pozostałe sprzątanie;
21) 55.20.Z; Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
22) 25.62.Z; Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
23) 33.14.Z; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
24) 33.20.Z; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
25) 77.39.Z; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
26) 46.73.Z; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
27) 45.32.Z; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
28) 46.69.Z; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
29) 46.43.Z; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
30) 47.30.Z; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
31) 46.71.Z; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
32) 93.11.Z; Działalność obiektów sportowych.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:00
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 09-06-2016 12:15
Liczba odwiedzin: 6045