Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

dokumenty/F-08_PJ_7.2.pdfWnioski i skargi Klientów wnosić można w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).
Należy je kierować na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
59-300 Lubin
ul. Rzeźnicza 1
tel.: 76 746 80 01
faks: 76 746 80 05
e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl

Termin załatwiania spraw:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia sprawy do Spółki. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku przez Spółkę, stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a.

Podstawowe informacje dotyczące zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków:


Dział Zarządzania Siecią


Dział zajmuje się:

 • wydawaniem technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (pobierz wniosek F-01 lub F-02)
 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej na sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (pobierz wniosek F-03)
 • uzgadnianiem tras projektowanych sieci gazowych, cieplnych, teletechnicznych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i lokalizacji nowo projektowanych obiektów
 • w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym
 • aktualizacją przebiegu uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego stanowiącego własność MPWiK Sp. z o.o.
 • odbiorem technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz podejść wodomierzowych na połączeniach z instalacją wewnętrzną
 • odbiorem końcowym sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych (pobierz wniosek F-04)
 • prowadzeniem zasobu dokumentacji projektowych i odbiorowych
 • prowadzeniem mapy cyfrowej uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Powyższe sprawy załatwiają:

 1. Jolanta Pajdowska - Kierownik Działu Zarządzania Siecią
  tel.: 76 746 80 65
  e-mail: j.pajdowska@mpwik.lubin.pl
 2. Iwnona Urban - Specjalista ds. uzgodnień i odbiorów
  tel.: 76 746 80 66, 502-862-296
  e-mail: i.urban@mpwik.lubin.pl
 3. Anna Pepłońska - Specjalista ds. technicznych
  tel.: 76 746 80 67
  e-mail: a.peplonska@mpwik.lubin.pl
 4. Natalia Wołkowska - Żyła - Inspektor ds. uzgodnień i odbiorów
  tel.: 76 746 80 68, 693-663-504
  e-mail: n.wolkowska@mpwik.lubin.pl

Dział Obsługi Klienta


Dział zajmuje się:

 • zawieraniem umów na dostawę wody do celów budowy (pobierz wniosek F-05)
 • zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pobierz wniosek F-06 lub F-07)
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę (pobierz wniosek F-08)
 • zawieranie umów na odprowadzanie ścieków (pobierz wniosek F-09)
Powyższe sprawy załatwiają:

 1. Barbara Kostecka - Kierownik Działu Obsługi Klienta
  tel.: 76 746 80 32
  e-mail: b.kostecka@mpwik.lubin.pl
 2. Justyna Mazur - Inspektor ds. obsługi klienta
  tel. 76 746 80 34
  e-mail j.mazur@mpwik.lubin.pl
 3. Anna Matyas - Specjalista ds. umów
  tel.: 76 746 80 35
  e-mail: a.matyas@mpwik.lubin.pl
 4. Magdalena Onyśków - Inspektor ds. obsługi klienta
  tel.: 76 746 80 33
  e-mail: onyskow@mpwik.lubin.pl

Dział zajmuje się również:

 • wykonywaniem odczytów stanów wodomierzy
 • rozliczaniem zużycia wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców
 • rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących sposobu rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków

Powyższe sprawy załatwiają:

 1. Zbigniew Barański - Specjalista ds. rozliczeń
  tel.: 76 746 80 38
  e-mail: z.baranski@mpwik.lubin.pl
 2. Lidia Dziubyna - Inspektor ds. rozliczeń
  tel.: 76 746 80 37
  e-mail: l.dziubyna@mpwik.lubin.pl
 3. Danuta Kot - Inspektor ds. rozliczeń
  tel.: 76 746 80 36
  e-mail: d.kot@mpwik.lubin.pl

Warunki zawarcia umowy


 1. Dla obiektu będącego w trakcie budowy

  Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-05). Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią .

  Rozliczanie zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku możliwości zamontowania wodomierza ze względu na niewystarczające zaawansowanie robót budowlanych (brak możliwości zabezpieczenia licznika przed uszkodzeniem lub kradzieżą) dopuszcza się rozliczanie na podstawie umownego ryczałtu (10 m3/miesiąc).
 2. Dla nowowybudowanego obiektu

  Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lub F-07) wraz z załącznikami. Zawarcie umowy poprzedzone jest odbiorem końcowym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który należy dokonać w Dziale Zarządzania Siecią.
 3. Zmiana umowy w związku ze:
  1. zmianą właściciela, dzierżawcy lub najemcy Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lub F-07) wraz z załącznikami
  2. zmianą lub rozszerzeniem funkcji budynku, np. poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie wniosku (pobierz wniosek F-06 lub F-07) wraz z załącznikami
  3. zamontowaniem podlicznika do podlewania terenów zielonych (okres rozliczeń od 15 kwietnia do 15 września)

Fakt zamontowania podlicznika należy zgłosić do Działu Eksploatacji Sieci osobiście w pokoju 209 lub telefonicznie pod nr 76 746-80-80, 994. MPWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie montażu podliczników (pobierz formularz zlecenia).

Umowa na zaopatrzenie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na zasadach określonych w:
 1. Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
 2. Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dokumenty do pobrania:
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:13
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 18-04-2016 09:56
Liczba odwiedzin: 7812