Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Zarząd jest organem wykonawczym wobec uchwał Zgromadzenia wspólników, jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania.

Skład Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie:
Prezes Zarządu - Ryszard Zubko
Wiceprezes Zarządu - Patryk Wild
Decyzje podejmowane przez Zarząd mogą mieć charakter postanowienia zawartego w treści protokołu posiedzenia Zarządu lub decyzji wyrażonej w formie uchwały.

Uchwały Zarządu Spółki wymagają następujące sprawy:
  1. przyjęcie projektu wieloletniego działania Spółki,
  2. przyjęcie rocznych planów działania oraz planów finansowych Spółki,
  3. przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sposób podziału zysku lub pokrycia straty,
  4. zaciąganie zobowiązań i rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Nadzorczą,
  5. wniosków Zarządu przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grzegorz Roszkowski
Data wytworzenia: 10-04-2010
Wprowadzil(a): Grzegorz Roszkowski
Data wprowadzenia: 10-04-2010 12:11
Zaktualizowal(a): Robert Palica
Ostatnia aktualizacja: 01-02-2017 09:06
Liczba odwiedzin: 8236